BKKC Mestmag logo Adverteren
Online community voor cultuur in Noord-Brabant
Voorzitter Adviescommissie

Investeringsfonds voor cultuur 

Het Brabant C Fonds is een voor Nederland uniek investeringsfonds dat op regionaal niveau investeert in kunst en cultuur van nationaal en liefst internationaal belang. Brabant C stimuleert 3 zaken in samenhang: kunst en cultuur van (inter)nationaal niveau, die op een ondernemende en innovatieve manier wordt gefinancierd en daarmee het cultuursysteem in Brabant versterkt. In januari 2015 is de stichting Brabant C Fonds opgericht, op initiatief van de provincie NoordBrabant. De provincie onderkent het belang van kunst en cultuur voor de samenleving. Met de oprichting van het Brabant C Fonds en het beschikbaar stellen van 25 miljoen euro geeft zij een nieuwe impuls aan kunst en cultuur in Brabant. 

Adviescommissie 

Brabant C heeft een Adviescommissie die het bestuur van het fonds (verplicht) adviseert bij het nemen van besluiten over financieringsaanvragen. De Adviescommissie bestaat uit een pool van 35 personen. Per financieringsaanvraag wordt een subcommissie samengesteld die deskundig is op het terrein waarop de aanvraag betrekking heeft. Een commissievergadering bestaat uit 3 vaste elementen: voorbespreking, openbare pitch en de nabespreking. De pitch is openbaar en toegankelijk voor publiek. Tijdens de pitch lichten initiatiefnemers de aanvraag toe en is er gelegenheid voor de commissie om vragen te stellen en in gesprek te gaan. De Adviescommissie wordt inhoudelijk en administratief ondersteund door een secretaris (die geen onderdeel uitmaakt van de Adviescommissie). De secretaris formuleert bij iedere aanvraag een preadvies en het conceptadvies. De Adviescommissie behandelt 40 à 50 aanvragen per jaar. Drie keer per jaar is er een thematische bijeenkomst met de voltallige adviescommissie. De samenstelling van de Adviescommissie is mede bepalend voor het succes van het fonds. De commissie moet qua deskundigheid en kwaliteit moeiteloos rond initiatieven op nationaal en internationaal niveau kunnen opereren maar tegelijkertijd ook verbinding met de Brabantse gemeenschap uitstralen en oog hebben voor wat daarin leeft en belangrijk wordt gevonden. Het gaat om een commissie die in staat is vooral die topkwaliteit te herkennen die zich met de Brabantse cultuur weet te verbinden en die cultuur daarmee duurzaam versterkt. 

De voorzitter 

Wegens het aanstaande aftreden van de huidige voorzitter zoeken zij een nieuwe voorzitter per 1 augustus 2017. De voorzitter van de Adviescommissie is een belangrijke spin in het web bij de advisering over financieringsaanvragen. Hij/zij doorgrondt de missie, visie en opdracht van Brabant C, kent de criteria en ziet de beweging die Brabant C in Brabant teweeg wil brengen. Hij/zij heeft overwicht in het veld en heeft gevoel voor de spanning tussen de ambities en ontwikkelkracht van initiatiefnemers en de formele rol van een fonds dat oordeelt op grond van vastgelegde criteria. Hij/zij bepaalt daardoor mede de uitstraling van het fonds naar buiten toe. De voorzitter leidt alle Adviescommissie-vergaderingen en is daarmee een constante factor in de advisering aan het bestuur. 2/2 

Taken voorzitter 

• Geeft leiding aan adviestrajecten in samenwerking met de secretaris 

• Stelt samen met de secretaris de agenda op en zit vergaderingen van de Adviescommissie voor 

• Overlegt met bestuur en secretaris over samenstelling sub-commissies 

• Bewaakt procedures en juiste toepassing van beoordelingskader w.o. subsidiereglementen en beleidsmatige richtlijnen en draagt zorg voor een integer, eerlijk en evenwichtig besluitvormingsproces 

• Bewaakt de kwaliteit van voorbereiding van de commissieleden 

• Accordeert en draagt namens de Adviescommissie verantwoordelijkheid voor de redactie van de adviezen 

• Voert regelmatig overleg met de directeur-bestuurder over inhoudelijke beleidsaspecten rond het fonds en over het functioneren van de Adviescommissie 

Competenties en ervaring 

• Je hebt brede kennis van kunst, cultuur, design en creatieve industrie op (inter)nationaal niveau 

• Je bent vaardig in het leiden van overlegsituaties met specialisten op inhoudelijk en bedrijfsmatig terrein 

• Je bent een besluitvaardige voorzitter met gevoel voor de driehoek aanjagen/adviseren/beslissen 

• Je hebt affiniteit met de doelen en bestuurlijke context van Brabant C 

• Je hebt zicht op cultureel en creatief Brabant (of bereidheid je daarin te verdiepen) 

• Je bent bindend én onafhankelijk en denkt groot 

• Je hebt ervaring met adviescommissies 

• Je beschikt over representatieve en contactuele vaardigheden 

• Je bent flexibel in je planning en hebt voldoende tijd om de gevraagde inzet te leveren (minimaal 1 dag per 2 weken; vergaderingen vinden plaats tijdens kantooruren) 

Heb je interesse? 

Stuur uiterlijk 18 juni 2017 je motivatiebrief en CV per mail naar José Obbens via jobbens@brabantc.nl. Gesprekken met kandidaten worden gepland op 28 juni en 29 juni bij Brabant C. De voorzitter wordt door de raad van toezicht van Brabant C benoemd op voordracht van de directeur-bestuurder. Benoeming geschiedt voor 2 jaar met mogelijkheid tot maximaal twee keer verlenging met telkens twee jaar. 

Voor vragen over deze vacature en de procedure kan contact worden opgenomen met Frans van Dooremalen (directeur-bestuurder Brabant C) via 06 16445814 of fvandooremalen@brabantc.nl. Informatie over de aanvraagprocedure voor financiering is te vinden op www.brabantc.nl/aanvraagprocedure. 

Financiële vergoeding 

De voorzitter ontvangt presentiegeld van € 300 per vergaderdagdeel (maximaal 2 aanvragen, inclusief inlezen) als vergoeding voor de Adviescommissievergaderingen en werkzaamheden die voortvloeien uit het voorzitterschap (zoals extra overleg en advies, bijwonen bijeenkomsten etc.). Reiskosten worden vergoed op basis van reiskosten per auto a 0,19 cent per km, ook als vervoer per Openbaar Vervoer plaatsvindt.