BKKC Mestmag logo Adverteren
Online community voor cultuur in Noord-Brabant

Elke dinsdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke dinsdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.
> Meld je aan!  http://mestmag.nl/nieuwsbrief

cultuurbeleid

nederland 

 • Het is tijd om tot een nieuwe koers te komen voor beleid voor de culturele sector na 2020, zegt minister Bussemaker (OCW). Ze vraagt de Raad voor Cultuur een verkenning van de mogelijkheden van een sterkere en evenwichtigere samenwerking tussen de verschillende overheden onderling en de cultuursector. Het doel hiervan is een toekomstbestendig cultuurbeleid dat rekening houdt met de veranderende voorkeuren van het publiek en nieuwe werkwijzen in de cultuursector. Ze verwacht tevens sectoradviezen waarin per sector trends en ontwikkelingen worden geduid. Daaraan kunnen vervolgens mogelijke scenario’s worden verbonden. Rijksoverheid.nl, Cultuur.nl, NRC  
 • Minister Bussemaker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de situatie in de bibliotheeksector 1 jaar na inwerkingtreding van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). Bibliotheken vervullen een steeds bredere maatschappelijke functie. Naast het uitlenen van meer dan 73 miljoen fysieke boeken en 4 miljoen e-books zorgden de bibliotheken voor een record aantal activiteiten in 2015, namelijk 82.000. Rijksoverheid.nl, Rijksoverheid.nl, VOB , Bibliotheekblad, VNG
 • Minister Bussemaker heeft de Raad voor Cultuur verzocht te adviseren over vier aanvragen tot aanwijzing als professionele organisatie voor monumentenbehoud (POM). Het gaat om Stichting tot Instandhouding van Goederen en Rechten van het Huis Bergh, Stichting het Limburgs Landschap, Rijnlandse Molenstichting en Stichting het Nationale Park De Hoge Veluwe. Het Limburgs Landschap en Rijnlandse Molenstichting kregen een positief advies. Cultuur.nl
 • De Raad voor Cultuur adviseert het Verdrag van Maastricht voor te dragen voor een Europees Erfgoedlabel. De nieuwe, verbeterde aanvraag maakt volgens de raad kans op een toekenning,  als daarin rekening wordt gehouden met een aantal kanttekeningen die de raad in zijn advies maakt (onder meer over het educatieplan en de verspreiding van kennis). Cultuur.nl, DutchCulture
 • Kruissubsidiëring in de boekensector heeft betrekking op het fenomeen dat op een deel van de boektitels verlies wordt gemaakt, terwijl op een ander deel winst wordt gemaakt. Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Kruissubsidiëring door boekhandels en uitgevers'. Dit i.v.m. de 2e evaluatie van de Wet op de vaste Boekenprijs. Rijksoverheid.nl
 • In het Belastingplan 2018 heeft het kabinet voor digitale boeken, kranten en tijdschriften ‘in potlood’ een btw-verlaging van 21 procent naar 6 procent opgenomen. Dat zei staatssecretaris Wiebes (Financiën, VVD) na vragen van PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. Daarmee loopt Wiebes vooruit op Europese regelgeving.  Nederlandse Uitgeversbond
 • Waar architectuurbeleid van invloed was op het herstel van onze steden, is veel van onze open ruimte op Belgische wijze verloren gegaan. Waar is hier de ontwerpkracht? Column van Adri Duivesteijn over de onlangs geopende tentoonstelling ‘Rijk aan ontwerpkracht’ in Het Nieuwe Instituut in Rotterdam. De tentoonstellingsmakers starten in 1991, het jaar van de eerste architectuurnota ‘Ruimte voor Architectuur: Architectuur als culturele daad’. Cobouw
 • “Die vrije geest waar Nederland om bekend staat en die ons zover heeft gebracht, lijkt soms verdwenen – uit angst voor verandering, voor het onbekende, voor de ander. Kunst is niet bang. Ze is grenzeloos en spreekt alle talen; die van het beeld, van de vorm, van het geluid en die van de letteren.”  Birgit Donker (Mondriaanfonds) schreef op uitnodiging van Trouw ‘Het is de kunst die ons allen verbindt’, als onderdeel van een serie over Nederland en identiteit. Mondriaanfonds
 • De motie van VVD-kamerlid Michiel van Veen, waardoor de Tweede Kamer besloot om ondersteuning aan cultuurprojecten in Egypte, Libanon, Mali, Marokko, Rusland, Turkije en de Palestijnse gebieden stop te zetten, is gestoeld op een drogreden, kortzichtig beleidsdenken, instrumentalisering van kunst en cultuur, en een mank wereldbeeld, aldus Joram Kraaijeveld van  Platform Beeldende Kunst. PBK
 • Op verzoek van premier Mark Rutte werkten ruim 140 stakeholders van steden, bedrijven en kennisinstellingen maandenlang in coproductie aan een Nationale Smart City Strategie. Op 25 januari 2017 werd deze gedragen strategie overhandigd aan de minister-president. De steden zien voor henzelf een leidende rol in de verdere ontwikkeling van smart cities en vragen hierin de steun van het Rijk. Platform31, Binnenlands bestuur 
 • In 2018 is Leeuwarden, in samenwerking met de provincie Friesland, Culturele Hoofdstad van Europa. De verbinding van cultuur met lokale gemeenschappen (‘mienskip’) was een belangrijke reden voor deze uitverkiezing. Ook in het provinciale cultuurbeleid voor 2017-2020 is dit een centraal thema. En overzicht van de Friese beleidsplannen. LKCA
 • Zes culturele instellingen ontvangen de komende vier jaar subsidie van de provincie Fryslân :  Stichting Opera Spanga, Stichting Jeugd Dans Opleiding Fryslân, Stichting Museum Belvédère, Stichting Fotografie Noorderlicht, Stichting Noord Nederlands Orkest en Stichting Pier21.  De subsidies komen uit de beschikbare financiële middelen van de beleidsbrief Mei hert, holle en hannen 2017 - 2020. De subsidies zijn een aanvulling op de Friese culturele basisinfrastructuur. De huidige basisstructuur dekt niet het volledige aanbod. Friesland
 • Gemeentelijke centra voor kunst en muziekscholen zijn de laatste jaren zwaar getroffen door de bezuinigingen op cultuur. Daardoor dreigt op termijn het aanbod te verschralen. Dat stellen de auteurs van het boek Zicht op actieve cultuurparticipatie 2016, samengesteld door het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Binnenlands bestuur
 • Het intrekken door B en W van Assen van de internationale kunstopdracht voor het nieuwe Stationsplein is slecht gevallen bij de beoordelingscommissie. Assen besteedde in 2016 de opdracht (450.000 euro) aan. Uit 68 inschrijvingen werden 4 kunstenaarscollectieven geselecteerd om een schetsontwerp te maken. De commissie heeft daar een keus uit gemaakt en die aan het college gepresenteerd. B & W twijfelt of het winnende ontwerp op voldoende instemming en draagvlak van de Asser bevolking kan rekenen. Dagblad van het Noorden

noord-brabant

 • Theatergezelschap Afslag Eindhoven krijgt van de provincie Noord-Brabant een subsidie van 75.000 euro. De subsidieaanvraag van Afslag Eindhoven werd in eerste instantie niet gehonoreerd door het Fonds Podiumkunsten. De beoordeling was positief, maar het ontbrak aan budget. Daardoor werd hun aanvraag ook door de provincie niet gehonoreerd. De Tweede Kamer besloot in december voor extra middelen waardoor het gezelschap toch geld van het Fonds Podiumkunsten ontving. Brabant.nl  
 • In 2015 gaat MIK (Meierijse Instellingen voor Kunsteducatie) failliet en sluit. Het is de directe aanleiding voor de provincie Noord-Brabant om een nadere analyse te maken van de kunsteducatiesector in Brabant. Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst van de  buitenschoolse cultuureducatie in Noord-Brabant?  En welke rol kunnen en moeten gemeenten en de provincie daarin spelen? Een analyse.  Kunstbalie

grote brabantse gemeenten

 • Breda is niet langer de vestigingsplaats voor House of DJ's. Het centrum, waarin de Nederlandse dancecultuur centraal moet komen staan, wil naar Amsterdam.  Volgens onderzoeksbureau LAgroupe  zijn in Amsterdam uiteindelijk grotere bezoekcijfers mogelijk. Wethouder Adank van Breda is verrast. Breda is gezien de dancehistorie van de stad de juiste plek. Dat blijkt ook uit de haalbaarheidsstudie dat de gemeente mede heeft gefinancierd. BN – De Stem, Breda vandaag
 • Netbeheerder Enexis voert gesprekken over het transformeren van een historisch schakelstation op de hoek van de Markkade en de Etnastraat in Breda. In de structuurvisie 2030 zal het pand als knooppunt tussen het centrum en de ontwikkelingen van Via Breda – Corbion fungeren. Breda Vandaag
 • 3 medewerkers van de Stichting Cultuur Eindhoven zouden zijn gedwongen op te stappen.  Een 4e medewerker is uit solidariteit zelf weggegaan. Eind 2016 hebben de medewerkers bij de directie en de raad van toezicht aangekaart dat zaken in hun ogen niet goed liepen. De medewerkers zetten vraagtekens bij de toekenning van subsidies. Sommige regelingen en procedures zouden niet goed zijn toegepast. Het CDA stelt vragen aan het college van B & W. Eindhovens Dagblad, Eindhovens Dagblad
 • Eindhoven wil een smart society worden. Maar hoe gaat dat? Wat gebeurt er al? En van welke voorbeelden kunnen we iets leren? De DATAstudio onderzoekt de transitie die de stad daartoe moet doormaken. Welke ethische vragen spelen er rond the Internet of Things? e52.nl
 • Stadsarcheoloog Nico Arts blijft in dienst van de gemeente Eindhoven. Hij blijft vanuit het Erfgoedhuis werken aan specifieke archeologische opdrachten. Eindhovens Dagblad
 • De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch beslist uiteindelijk op 31januari, maar een vertegenwoordiging (presidium) uit diezelfde raad vraagt om uitstel van het besluit over de subsidie aan de Bosch Parade. Brabants Dagblad
 • Beide Tilburgse stadskantoren krijgen na de renovatie echt een 'Tilburgs gezicht'. Er komen grote fotoprints over o.m. de textielgeschiedenis, de NS Werkplaats en de kermis. In beide gebouwen komt veel kunst. In het atrium in de stadswinkel komt een groot, hangend textielkunstwerk. De renovatieplannen kregen de steun van de meerderheid van de gemeenteraad. Brabants Dagblad, Omroep Brabant
 • Wanneer wordt de verkoop van Midi eindelijk eens afgewikkeld? Krijgt de gemeente Tilburg ondertussen een deel van de exploitatie-opbrengst? Opnieuw dringt Hans Smolders in raadsvragen aan op spoedige afwikkeling van het 'Midi-drama'. Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • Het CDA in Boxtel is bezorgd over het achterstallige onderhoud van kunst in de openbare ruimte, nu de Kunststichting Boxtel is gestopt met haar taken. De stichting heeft de resterende gemeentesubsidie van 190.000 euro teruggestort. Dit geld is teruggevloeid naar het algemene budget voor kunst en cultuur en wordt niet meer apart gehouden voor kunstwerken op straat. Elke  burger kan wel met een voorstel voor een kunstwerk komen. Brabants Dagblad
 • Het kunstwerk 'Het Seinhuisje' van kunstenaar John Körmeling dat aan het Halve Zolenpad in Drunen moest verrijzen, komt er toch niet. Volgens de gemeente Heusden komt de kunstenaar zijn afspraken niet na. Körmeling zegt dat hij, nadat de gieterij in Drunen failliet ging, zelf niet verder wilde. Brabants Dagblad
 • De subsidiepot voor kunst- en cultuureducatie in Laarbeek is leeg. Goed nieuws, volgens cultuurwethouder Briels. ,,Maar liefst 59 procent meer kinderen hebben er gebruik van gemaakt." Eindhovens Dagblad
 • Het voorstel van het college van B & W in Oisterwijk om in 2017 ruim 600.000 euro te investeren in Cultuurcentrum Tiliander wordt niet ondersteund door de gemeenteraad. De partijen  zijn positief zijn over de plannen om Tiliander te laten doorontwikkelen tot culturele motor van de gemeente, maar willen eerst duidelijkheid over de financiële situatie van de Stichting Cultuurcentra Oisterwijk Moergestel (COM). Brabants Dagblad
 • Van de hele indrukwekkende industriële geschiedenis staat in Oss nagenoeg niets meer overeind en ook alle andere gebouwen die de ‘Bende van Oss’ in z’n context van bittere armoede en uitbuiting kunnen zetten zijn stelselmatig gesloopt. Hoe kan het dat het steeds mis gaat?, vraagt Ossenaar Herbert-Jan Hiep, directeur‎ Instituut voor Erfgoed en Marketing, zich af. Erfgoedstem
 • De strijd voor behoud van Hotel Luijk in Oss is nog niet opgegeven. De actievoerders willen meer onderzoek naar het goedkoopste alternatief voor sloop: behoud van alleen de voorpui. De Sleutel Oss
 • De gemeente Oss en horeca uitbater VOF Solo & Duo zijn toch niet tot een akkoord gekomen over de Groene Engel. Beide partijen keren terug naar de rechtbank in ‘s-Hertogenbosch om dat aan de rechter mede te delen. Het conflict gaat over niet betaald huurachterstand. Brabants Dagblad
 • Het grootste deel van de Schijndelse kunstcollectie verhuist naar een depot in ’s-Gravenhage. Pas als een nieuwe depot- en expositieruimte in Schijndel klaar is, keert de kunstcollectie weer terug. Kosten verhuizing 14.400 euro. Brabants Dagblad, Brabants Dagblad
 • Wie de nieuwe bibliotheekaanbieder in de gemeente Sint-Michielsgestel wordt -de Stadsbieb Den Bosch óf Karmac- is bekend in april of mei. Dat is akelig dicht bij eind juni, als de bibliotheek de Brenthof sluit. Maar dat uitstel hoeft het lenen van boeken niet in gevaar te brengen, zeggen de betrokken bibliotheekorganisaties. Brabants Dagblad
 • Schoenencentrum SLEM heeft zonder overleg met de gemeente Waalwijk besloten om het schoenenmuseum vanaf 15 januari te sluiten. Dat schrijft B & W in beantwoording van vragen van de PvdA. ‘Wij betreuren het dat er over die korte termijn ambtelijk noch met het college is overlegd’, schrijft het college. Brabants Dagblad, Schoenenmuseum

 

cultureel ondernemerschap

 • 40 procent van de freelancers kan niet tot amper rondkomen. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Monitor Freelancers en Media 2016’, dat in opdracht van de NVJ, NVF, Dupho, Auteursbond-sectie Freelance Journalisten (voorheen FLA), BNO, Lira en Pictoright is gehouden. Villamedia
 • De plannen voor de verbouwing van museum Naturalis in Leiden zijn in strijd met de auteursrechten van de oorspronkelijke architect van het gebouw. Dat heeft de Haagse rechtbank geoordeeld in een rechtszaak die Fons Verheijen (VVKH Architecten) had aangespannen tegen de stichting Naturalis Biodiversity Center.  De gevolgen voor de inmiddels gestarte verbouwing zijn nog niet bekend. Architectenweb, Omroep West
 • De BNA heeft met een groot aantal andere publieke en private partijen het Grondstoffenakkoord ondertekend. De BNA onderschrijft het akkoord en onderstreept zo dat de architectenbranche zich zal inzetten voor een zo snel mogelijke transitie naar een circulaire ontwerp- en bouwpraktijk. De Architect
 • Een evaluatie van 2 jaar BEP (Beroepservaringsperiode) vanuit het perspectief van de jonge stedenbouwkundige. De BEP geldt natuurlijk ook voor architecten, landschapsarchitecten en interieurarchitecten. Archined
 • Avant Arte, een Instagram profiel voor kunst telt intussen 475.000 volgers. De twee curatoren, twintigers, hebben nu hun eerste expositie in Londen. “Wat YouTube betekent voor nieuwe popsterren, dat is Instagram voor jonge kunstenaars.”. Volgens een onderzoek van kunstverzekeraar Hiscox uit 2016 gebruikt 65 % van de jonge kunstkopers het medium. NRC, inlog vereist, New York Times, Hiscox
 • Pauline Slot is vanaf haar dertiende al gegrepen door musea. Ze bezoekt ze in binnen- en buitenland. Na zes romans heeft ze ‘Museumbezoeking‘ geschreven over haar liefde voor musea, maar ook over de ergernissen tijdens haar bezoeken. Museumpeil
 • Er is een petitie te ondertekenen om te voorkomen dat de museumcollectie van het Aboriginal Art Museum Utrecht (AAMU) wordt opgesplitst en voor het grotere publiek zal verdwijnen naar particulieren of buitenlandse musea. De petitie is 19 januari gestart. Eind juni sluit het museum. DUIC, Diggit magazine
 • In februari worden bijna 70 werken die de KLM de afgelopen 25 jaar heeft verzameld van de hand gedaan tijdens een verkooptentoonstelling in museum Jan van der Togt in Amstelveen. Het gaat om een opschoning van het huidige kunstbezit in verband met de vermindering van de kantoorruimten. Het Parool
 • SBK Kunstuitleen & Galerie opent 2 februari haar eerste shop-in-shop in de Yksi Expo-ruimte op Strijp S. Vera van Schoffelen, artistiek directeur van SBK, denkt een mooie aanvulling te bieden op het bestaande kunstaanbod in Eindhoven. Eindhovens Dagblad
 • Er zullen in 2017 meer Nederlandse films in de bioscopen komen dan in 2016. Maar is veel ook te veel? In een vergelijkbaar filmland als Denemarken heeft de branche zich uitgesproken over een vermindering van de productie, en ook in Nederland zijn zulke geluiden te horen. De constatering van de NVBF en FDN dat het marktaandeel van de Nederlandse speelfilm in 2016 flink is gedaald was een domper op een verder goed bioscoopjaar. Toch zijn er zorgen. Holland Film Nieuws
 • Filmmaker Esmé Lammers over de situatie van de Nederlandse film, het markaandeel, het filmbeleid en het Filmfonds. Filmzaken
 • Jong Nederlands filmtalent gaat de uitdaging aan om een cashless film te maken. Alle monetaire transacties tijdens de productie van de korte film moeten exclusief via PayPal plaatsvinden. Van het betalen van locaties, decorstukken en acteurs tot het bestellen van pizza’s na late opnames. Versfilment
 • Met het wegvallen van het regiobudget van het Mediafonds is het een stuk moeilijker geworden voor jonge Brabantse documentairemakers om hun projecten van de grond te krijgen. Filmfestival DOCfeed in Eindhoven komt mede daarom met netwerkbijeenkomsten en kennisoverdracht. Maar vooral: een pitch die een eerste stapje richting realisatie van een filmproject kan zijn. Filmkrant
 • Innovation and the Big Screen is een rapport dat is uitgebracht door UNIC, de Europese belangenorganisatie van bioscoopondernemers. Met het rapport wil UNIC een algeheel overzicht geven van de innovaties die de bioscoopmarkt de afgelopen jaren hebben beïnvloed, en dat in de komende jaren blijven doen. Holland Film Nieuws
 • Filmthuis krijgt een andere naam: Picl. Daarnaast wordt het platform, dat het mogelijk maakt om speciaal geselecteerde films zowel in een filmtheater als thuis te kijken, opgefrist en het gebruiksgemak vergroot. Holland Film Nieuws
 • Het platform FILM.NL is vanaf 31 januari voor iedereen beschikbaar. FILM.NL is een gratis app die gebruikers veilig en snel naar alle legale beschikbare content in Nederland op het gebied van films en series gidst. Voice
 • BREIN heeft een ex parte verbod behaald tegen een Rotterdammer die de Facebookpagina Live Bioscoop beheerde. Daarop werden dagelijks gratis films vertoond zonder toestemming van rechthebbenden. Entertainment Business
 • De verhalen van de sprekers tijdens het seminar  ‘Met het oog op morgen – Innovatie in het boekenvak’ op 19 januari 2017  lieten zien dat het vak volop bezig is met innovatie. Community building, andere verdienmodellen, experimenten met nieuwe technologieën en vooral een grote dosis energie en enthousiasme bieden het boekenvak nieuwe perspectieven. KVB Boekwerk
 • Wat heeft showcasefestival Eurosonic / Noorderlsag voor Noisia, Kim Janssen, SMIB en Yung Internet concreet betekent? 3voor12.vpro.nl
 •  “Het is tijd voor een jongere generatie met andere ideeën.” Zakelijk directeur Jan Drissen en creatief directeur Erwin Schellekens trekken zich terug uit de organisatie van Festival Mundial. Het afscheid heeft geen effect op de 30e editie van het festival voor wereldmuziek. Brabants Dagblad
 • Acteurs uit de voortijdig gestopte musical Sky hebben een hoger beroep tegen producent Sky Netherlands BV gewonnen. De cast heeft toch recht op loon voor de periode dat ze een contract hadden. Theaterkrant   
 • Schouwburg Amphion in Doetinchem en Westlandtheater De Naald in Naaldwijk zijn Theater van het Jaar 2016, in de categorieën Grote theaters en Kleine theaters. Dat werd bekend op de jaarlijkse theaterbeurs van de Vereniging Vrije Theater Producenten. Theaterkrant

 

cultuurmarketing

 • Het schrijven van een opiniestuk is een mooie kans op een groter bereik. Een klein percentage van de ingezonden opiniestukken wordt echter maar geplaatst. Iedere krant heeft weer zijn eigen eisen. Gelukkig zijn er ook veel overeenkomsten. 8 schrijftips. Communicatie-on-line
 • De fysieke customer journey bij het Mauritshuis. Cultuurmarketing
 • De populariteit van de Museumkaart blijft groeien. Feiten en cijfers bij een uniek fenomeen. Elsevier
 • Bioscoop Chassé Cinema in Breda heeft een Onbeperkt-abonnement ingevoerd. Voor 18 euro per maand kunnen bezoekers onbeperkt films kijken. Volgens adjunct-directeur Geesje Prins van Chassé  zorgt het abonnement voor meer bezoekers. BN – De Stem
 • “Een community opbouwen is belangrijker dan data genereren” aldus Sjoerd Appelman, Hoofd Marketing bij Toneelschuur Producties. Cultuurmarketing
 • Van PR, premières en netwerkborrels tot bubbelvoetbal: de week van Suzanne Bos, marketeer bij Toneelgroep Oostpool. Cultuurmarketing

 

financiering

 • Vanaf 1 januari 2017 voert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de Deelregeling Digitale cultuur uit. De regeling vervangt de regeling E-cultuur en het Gamefonds. Aan de hand van zeven thema’s en voorbeeldstellende projecten uit de afgelopen periode schetst Joris van Ballegooijen, secretaris van de regeling, de breedte van de nieuwe regeling Digitale cultuur. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de gemeente Rotterdam nodigen architecten, stedenbouwkundigen, makers, social designers en productontwerpers uit deel te nemen aan een onderzoekstraject gericht op het verbeteren van de openbare ruimte voor mensen met dementie. Motivatie insturen voor deelname kan tot 6 maart. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie riep afgelopen zomer makers en organisaties op die interesse hadden om hun werk te presenteren tijdens de 30-jarige jubileumeditie van het Transmediale Festival in Berlijn. Programmamakers van Transmediale en het fonds hebben uit de ruim 50 voorstellen 8 deelnemers geselecteerd. Stimuleringsfonds  Creatieve Industrie
 • Van 9 t/m 12 februari vindt wederom de tentoonstelling Prospects & Concepts plaats tijdens kunstbeurs Art Rotterdam. Er is werk te zien van 65 beeldend kunstenaars die in 2015 van het Mondriaan Fonds een Werkbijdrage Jonge Talent ontvingen. De presentatie dient de zichtbaarheid van beginnende beeldend kunstenaars een extra impuls te geven. Mondriaanfonds
 • De Bijdrage Opdrachtgeverschap van het Mondriaanfondsfonds is bestemd voor publieke en private opdrachtgevers of publiek-private samenwerkingen die publiek toegankelijke beeldende kunstprojecten willen realiseren zonder verkoopdoel. Met deze bijdrage stimuleert het Mondriaan Fonds initiatieven die in samenwerking tot stand komen en waarbij het maken van beeldende kunst nadrukkelijk wordt verbonden aan het tonen ervan. De bijdrage is bedoeld voor de productie van relevante artistiek-inhoudelijke projecten. Eerstvolgende deadline 24 februari. Mondriaanfonds
 • De Raad van Europa heeft de ondertekening van een nieuw verdrag voor cinematografische coproductie opengesteld. De openingsceremonie vond plaats op de CineMart, tijdens het IFFR. Het biedt een geactualiseerd wettelijk en financieel kader voor producenten uit diverse landen die een film willen coproduceren. Filmfonds
 • Vanaf 2017 breidt het Nederlands Filmfonds de samenwerking met het Hubert Bals Fonds uit, door jaarlijks 10 internationale filmprojecten met een bijdrage voor script- en projectontwikkeling te ondersteunen. Het nieuwe NFF+HBF Co-Development programma is een aanvulling op het al bestaande, succesvolle NFF+HBF Co-Production programma. Filmfonds
 • Op 1 februari presenteert het literaire tijdschrift Five Dials een editie die volledig is gewijd aan de Nederlandse literatuur. Gastredacteur Philip Huff introduceert in dit nummer jonge Nederlandse auteurs bij de Engelse lezer. Dit nummer is het resultaat van de beurs die Huff ontving binnen Wanderlust, het internationale talentontwikkelingsprogramma het Letterenfonds. Letterenfonds
 • Het Gemertse duo Nick Janssen en Wout Kanters, bekend van de internetfilmpjes met de  vechtlustige teddybeer Ted, zijn begonnen aan een korte Engelstalige bioscoopfilm over het uitbreken van de Derde Wereldoorlog. Ze zijn aan het crowdfunden op Kickstarter. Eindhovens Dagblad
 • Vanwaar die negatieve instelling in de kunstenwereld tegenover private middelen? Onder de vrees voor verlies van artistieke autonomie verschuilt zich een dieperliggend waardenconflict. Gelukkig is er één figuur die daar wel raad mee weet, schrijft Sofia Patat. Volgens haar is de professionele fondsenwerver, diegene die én aanvullende financiering én artistieke ambities veilig kan stellen. Rekto verso
 • ‘(On)zekerheid over het voortbestaan van (elementen van) de regeling heeft een impact op de sector. Beleidscontinuïteit en -consistentie op lange termijn van de regeling heeft een grote waarde.’ Met deze conclusie waarschuwt onderzoeksbureau Dialogic voor de gevolgen van beleidswijzigingen voor de giftenaftrek. Die kunnen negatieve impact hebben op het ‘bredere filantropie-ecosysteem’. De Dikke Blauwe

 

cultureel nieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • In opdracht van Funda ontwierpen architecten Jeroen Atteveld en Dingeman Deijs het ideale huis. Ze baseerden zich daarbij op de woonwensen van de 800.000 mensen die serieus op zoek zijn naar een koophuis op funda.nl. Het werd een duurzaam, 'kasteelhuis', waarin de traditionele indeling is losgelaten. Daardoor voelt het ruimer en biedt het meer privacy. Trouw
 • Architecten kunnen via Gebouwvanhetjaar.nl hun in 2016 gerealiseerde gebouw inzenden. ‘s Lands belangrijkste jaarlijkse architectuurprijs heeft dit jaar Hans Wijers als juryvoorzitter. Inzenden kan tot 3 maart, 19 mei zijn de jury- en publiekswinnaars bekend. BNA
 • Projecten met een uitstekende samenwerking tussen overheden en marktpartijen kunnen ook dit jaar weer meedingen naar de NEPROM-prijs voor locatieontwikkeling. Het winnende project wordt op 18 mei 2017 bekend gemaakt op de Dag van de Projectontwikkeling in ’s-Hertogenbosch. Aanmelden kan tot uiterlijk 28 februari aanstaande. De Architect
 • ‘Een duurzame woonwijk borduurt voort op de identiteit van de plek en geeft iets terug aan de omgeving,’ stelt Marian de Vries (team Stadsbiotoop). Samen met andere ontwerpers is zij een van de vier winnende teams van de prijsvraag Proeftuin Erasmusveld. Een nieuwe Haagse wijk waar duurzaam samenleven in de stad centraal staat. Welke uitleg geven de teams aan dit concept? Op 2 februari 2017 wordt het winnend ontwerp bekendgemaakt. Architectuur Lokaal
 • C5 Architecten heeft de Welstandprijs 2016 ontvangen in de categorie Erfgoedtransformaties. Ze kregen de prijs voor hun ontwerp van Hotel Nassau Breda. In de categorie Woningbouw ging de prijs naar Bedaux de Brouwer Architecten voor het ontwerp Gasthuyspoort. De prijs is een initiatief van het lokale architectuurplatform BLASt (Breda, Landschap Architectuur Stedenbouw) en de BNA, Kring West-Brabant. Breda Vandaag
 • Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam opende met Future Generation. Dit programma stond in het teken van talent met een jonge en vernieuwende visie op de mode, met shows van Martan, Das Leben am Haverkamp en The Painting. Curator, producent en initiator Peter Leferink. over Future Generation, zijn visie op de mode en de selectie van modetalent. FashionWeek Amsterdam duurde t/m 29 januari. Fashion United, FashionWeek, I-D.vice.com, Fashion United

beeldende kunst

 • Egbert Dommering publiceerde op zijn blog een kritische bijdrage over het wetenschappelijke gehalte van het onderzoeksprogramma aan de Universiteit van Leiden met betrekking tot kunst en wetenschap. Dit n.a.v. de promotie van beeldend kunstenaar Hans Scholten. De voor dit programma verantwoordelijke hoogleraar Janneke Wesseling reageert. EgbertDommering
 • De NWE Vorst is een Tilburgs theater dat zich concentreert op de podiumkunsten, PARK is een Tilburgs podium dat zich richt op hedendaagse beeldende kunst. Met PARKVorst gaan ze samenwerken: binnen dit initiatief realiseren ze presentaties van kunstenaars die zich op het grensvlak van beeldende kunst en podiumkunsten bevinden. Dat kunnen installaties zijn of beeldend werk met een tijdsverloop of performatief element. DeNWEVorst

film en av

 • “Het festival loopt het risico voor eigen parochie te preken. Komt heel Rotterdam en heel Nederland wel naar ons toe?” vraagt IFFR festivaldirecteur Bero Beyer zich af. Cine
 • In de beginjaren van de cinema bestond enkel de korte film. Sinds de jaren dertig echter is de feature de standaard geworden voor het filmpubliek. Met ups en downs baande de korte film zich vervolgens een weg door de filmgeschiedenis. De laatste jaren is het genre weer terug. Zes redenen waarom kort goed is. Cinesud
 • De vierde editie van de Shortcutz Amsterdam Annual Awards kent een afgetekende winnaar. Met drie onderscheidingen evenaart Nymphet het succes van Balls vorig jaar. Regisseur Laura Hermanides ging niet alleen met de prijs voor beste film naar huis maar ook de prijs voor beste regisseur. Filmkrant

letteren

 • Ester Naomi Perquin is de nieuwe Dichter des Vaderlands. Naast de gedichten die ze over de actualiteit zal schrijven is ze van plan zich in te zetten voor poëzie in de openbare ruimte en wil ze een brug slaan tussen poëzie voor volwassenen en die voor kinderen. Dichter des VaderlandsNRC
 • Debutante Hannah van Binsbergen is de winnaar van de VSB Poëzieprijs 2016.  Het bedrag verbonden aan de prijs bedraagt 25.000 euro. De poëzie in Van Binsbergens bundel Kwaad gesternte staat volgens de jury „met twee benen in onze tijd”. De dichter wordt geprezen om „de zelfverzekerde parlandotoon waarmee ze haar weifelingen tot uitdrukking brengt”. NRC, Literatuurplein
 • Peter Verhelst heeft met Zing Zing de Herman de Coninckprijs 2017 voor de beste dichtbundel gewonnen. Verhelst wint ook de Publieksprijs voor het mooiste gedicht met ‘Als je geen contact meer hebt met de dingen’. De jury bekroont Hannah van Binsbergen met de Herman de Coninckprijs voor het beste debuut. Boek.be
 • Dichters Daan Taks, Martin Beversluis en Ilse Vandenbussche dragen op  5 februari voor uit eigen werk in boekhandel Gianotten Mutsaers. Blikvorm, die werk van de 3 heeft uitgebracht,  is een jonge uitgeverij die zich richt op het uitbrengen van grafisch aantrekkelijke bundels van poëzie en aanverwante woordkunst. Gianotten Mutsaers, Blikvorm
 • Else Kemps wint NK Poetry Slam 2017. PoetrySlam

muziek

 • Zegt muzieksmaak iets over je huidskleur en andersom? Tijdens Onderzoek in Zicht, een lezingenreeks van de Boekmanstichting,  komt Julian Schaap, Erasmus Universiteit,  vertellen over zijn lopende onderzoek. Boekman
 • De tweede editie van het Opera Forward Festival, van 18 t/m 31 maart,  draait om macht en onmacht. Het festijn van De Nationale Opera in Amsterdam behandelt grote politieke en maatschappelijke vraagstukken door middel van opera’s, studentenvoorstellingen en lezingen. Operamagazine

theater en dans

 • Cement, een festival voor jonge theatermakers op diverse locaties in ‘s-Hertogenbosch, groeit uit van vijf naar zes dagen. De 18e editie vindt plaats  van 21 t/m 26 maart. Het programma is bekend gemaakt. Brabants Dagblad, Cement
 • Gaat het theater mee met de tijdgeest van versnelling, schreeuwers en oneliners? Of zou het juist daar weerstand tegen moeten bieden? Dat is de kwestie waarop Joost Segers onlangs in Utrecht is afgestudeerd als theaterwetenschapper. Brabant Cultureel
 • Casting director Hans Kemna was de gast in de Amsterdamse Stadsschouwburg bij de derde aflevering van Een leven lang theater. Een verslag van de druk bezochte bijeenkomst waar met met behulp van beeld en vooral oral history een stuk Nederlandse theaterverleden over het voetlicht werd gebracht. Theaterkrant
 • Halina Reijn heeft in de Stadschouwburg Amsterdam de Theo Mann-Bouwmeesterring uit handen van Ariane Schluter gekregen. De ring is de hoogste onderscheiding die actrices van generatie op generatie aan elkaar doorgeven. Dragers bepalen zelf wanneer en aan wie ze hem doorgeven. Theaterkrant
 • Het Moving Futures festival, dit jaar toe aan de derde editie, is een reizende showcase van de vijf dansproductiehuizen Dansateliers, DansBrabant, Dansmakers Amsterdam, De Nieuwe Oost en Random Collision, beleefde zijn start in Tilburg. Theaterkrant, Omroep Brabant

 

kunst in de openbare ruimte

 • De Universiteit Utrecht lanceerde Straatpoëzie: een interactieve website met als doel een inventarisatie te maken van alle poëzie in de openbare ruimte van Nederland en Vlaanderen. De website maakt onderdeel uit van onderzoek van Kila van der Starre naar poëzie buiten het boek, dat ondersteund is door Stichting Lezen, MarktEffect en het Nederlands Letterenfonds. StraatpoëzieLetterenfonds
 • Toen Han Bakker, cultuuraanjager bij de gemeente Dordrecht, door de gemeente  werd gevraagd naar mogelijkheden om de samenwerking tussen  Dordrecht en Rotterdam te verbeteren, kwam hij met een idee van een kunstroute die Rotterdam en Dordrecht verbindt. Het verbindende element is volgens hem het water. Algemeen Dagblad
 • Beeldend kunstenaar Jeroen Doorenweerd heeft in samenwerking met MD Landschapsarchitecten het ontwerp voor een nieuw park in Meerstad (Groningen) voor zijn rekening genomen. Met het Woldmeerpark of Park Meerstad – de uiteindelijke naamgeving is nog niet gekozen – is een natuurlijke tegenhanger ontwikkeld voor de groene en waterrijke omgeving. Publiek gemaakt
 • Mats Horbach heeft met ‘Sensotoop’ het winnende ontwerp van De Kunstopdracht 2016 ontwikkeld. Volgens de jury is het Horbach gelukt om met zijn ontwerp iets dat ingewikkeld en complex is zintuigelijk te maken. Geheel passend bij het thema van deze editie van De Kunstopdracht: de zintuiglijkheid van technologie.  Hij gaat  het ontwerp  verder uitwerken en realiseren voor STRP Biënnale eind maart. bkkc
 • Marc Mulders heeft een grote schildering gemaakt voor het plafond in een van de toonzalen van Museum Gouda. De titel van het werk is ‘Lucht Spiegeling’.  Vertrekkend directeur Gerard de Kleijn : “Onze collectie is uitgebreid met een fantastisch werk. Het schilderij vibreert. Marc Mulders heeft de oneindigheid geschilderd. Het is open, het geeft lucht. Het is genereus.” Museum Gouda

 

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • In het centrum van Eindhoven is het startsein gegeven voor de bouw van 94 duurzame woningen. Het gaat om 56 studentenwoningen en 38 stadswoningen van de Eindhovense woningcorporatie Woonbedrijf. De woningen zijn ontworpen door Van den Pauwert Architecten uit Eindhoven. Architectenweb
 • Architectenbureau BiermanHenket werkt o.a. aan de renovatie van  Paleis Huis ten Bosch. Brabants Dagblad
 • De opnames voor The Fox, de tweede film van regisseur Klaas van Eijkeren, zijn gestart. Het wordt een politieke thriller rond het thema privacy.  Holland Film Nieuws, BN –De Stem
 • De tentoonstelling Infused Movement in de Kers Gallery in Amsterdam heeft een uniek uitgangspunt: Wat krijg je als je een kunstenaar koppelt aan een modeontwerper? Aan deze editie doen twee koppels mee. Een van de teams bestaat uit videokunstenaar Marina Višić en modeontwerper Max Zara Sterck. I-D.vice.com
 • ‘Anna Lange is een ontwapenende kunstenaar. Haar werk is geen strijdmiddel, maar een uitrusting. Ze rust de wereld uit met beelden die niet voor de hand liggen en afkomstig zijn uit een bestaan dat we uit het oog zijn verloren, maar waar we ontegenzeggelijk uit zijn voortgekomen. ‘ Alex de Vries over Anna Lange. Haar tentoonstelling Sideway Scenery is nog t/m 19 februari te zien bij ZERP galerie, Rotterdam. Mister Motley
 • Geluiden, met name muziek, vergezellen ons van geboorte tot dood. In een viertal langere gedichten beschrijft Paul Meeuws in zijn debuutbundel de effecten hiervan, vanaf de eerste keer dat we onze naam horen tot en met het allerlaatste vogelgezang als de definitieve stilte intreedt. tzum
 • DJ Sophie Francis uit Sint-Oedenrode heeft een platencontract getekend bij Spinnin' Records. Eindhovens Dagblad
 • Jeroen van Vliet, Mete Eker en Kristina Fuchs vertolken op het album Linden liederen uit de verzameling van Onder de Groene Linde. Dit was een initiatief van omroepjournalist Ate Doornbosch, die er decennialang met een recordertje op uit trok om door heel Nederland mensen op te sporen die de oude Nederlandse volksliederen nog konden zingen. Jazznu.com

 

kunstbeoefening

 • In samenwerking met het VSBfonds, Maaike Lauwaert, Anna van Nunen (TNO,) Heske ten Cate, Fenne Saedt en veel partner-instellingen zoals de ZomerExpo verrichtte mister Motley onderzoek naar de kunstwereld buiten de geijkte kunstinstellingen en instituten. Naar netwerken buiten de musea en galeries om, naar ontmoetingsplekken voor de amateur/deeltijd kunstenaar. Mister Motley

 

cultuureducatie- en participatie

 • 90 procent procent van de schoolleiders vindt muziek en sport van groot belang op de basisschool. Ze willen graag voor beide vakdocenten, maar moeten vaak kiezen. Dit blijkt uit een enquête van AVS onder 179 schoolleiders. 78 procent van de schoolleiders zegt dat muziek niet goed verankerd is in het onderwijs, in tegenstelling tot sport en bewegen. LKCA, AVS
 •  “We hebben het jarenlang gehad over het belang van cultuureducatie, maar dat is ondertussen wel bewezen. Het gaat er nu over hoe we de kwaliteit van cultuureducatie nog meer kunnen verbeteren.” Aldus Jan Stoffels , directeur van Kunstbalie, op de Conferentie Cultuureducatie met Kwaliteit in ’s-Hertogenbosch. Een terugblik. Kunstbalie
 • Berenschot heeft een verkenning verricht naar de manieren waarop het instituut muziekschool waarde creëert voor afnemers, aanbieders en overheden. Uit het onderzoek blijkt dat de muziekschool in veel opzichten van grote waarde kan zijn, als aan een aantal condities is voldaan. Berenscho
 • De organisatie van de NOT, de vakbeurs voor het onderwijs, kende de Innovatie Award 2017 toe aan Kazoo. Deze digitale muzieklesmethode voor het basisonderwijs is een initiatief van Het Koninklijk Concertgebouw en werd ontwikkeld door Uitgeverij Blink. De nieuwe lesmethode won de Jury Prijs 2017 voor het Primair Onderwijs. Concertgebouw.nl
 • Leven lang mediawijs is de titel van de nieuwe brochure, die onderdeel uit maakt van de doorgaande lijn mediawijsheid die Cubiss in opdracht van de Provincie Noord-Brabant ontwikkelt. Cubiss
 • Dertien enthousiaste icc’ers zijn op 23 januari gestart met de module ‘Als icc’er kan ik inspireren, motiveren en activeren’. De rol en taken van de icc’ers en de manier waarop die rol op coachende wijze ingevuld kan worden was aan de orde. De Cultuurloper
 • Het literatuuronderwijs is afgebrokkeld van een gezichtsbepalend en zwaarwegend onderdeel van het schoolvak Nederlands tot een ‘subdomein’ dat langzaam maar zeker naar de afgrond schuift. Die marginalisering is veroorzaakt door zwalkend beleid. Dat schrijven Sander Bax (Tilburg University), Marjolein van Herten (Open Universiteit), Erwin Mantingh (Universiteit Utrecht) en Theo Witte (Rijksuniversiteit Groningen. Er moet dringend iets gebeuren om deze verschraling te keren. Neerlandistiek
 • Marc van Oostendorp ziet wel wat in het voorstel van Christiaan Weijts om het vak CKV uit te breiden met wereldliteratuur. Neerlandistiek
 • Kila van der Starre doceert poëzieanalyse aan de Universiteit Utrecht en de Hogeschool van Amsterdam. Ze geeft acht tips hoe je gedichten in de klas kunt behandelen. LKCA
 • De Nationale Voorleesdagen bestaan sinds 2004 en zijn een initiatief van Stichting Lezen, georganiseerd door de CPNB. Doel van deze campagne is het stimuleren van voorlezen aan kinderen in de leeftijd van zes maanden t/m 6 jaar die zelf nog niet kunnen lezen. Ze duren t/m zaterdag 4 februari. CPNB
 • Van januari tot en met mei is Jørgen Hofmans de Schoolschrijver van basisschool Talentrijk in Helmond. De Schoolschrijver is een initiatief van de landelijke stichting De Schoolschrijver met als doel de taalachterstand waarmee 70% van de kinderen de basisschool verlaat te voorkomen, door kinderen enthousiast te maken voor lezen en schrijven. Cubiss
 • Festival 39Graden biedt creatief talent (15-21) de kans om hun voorstelling voor een breed publiek te spelen. Het uitgangspunt is de eigen organisatie en de wil om te maken van de jonge deelnemers: er wordt hierbij niet alleen gedacht aan acteurs, maar ook aan regisseurs, schrijvers, producenten en makers. Het festival staat op 4 en 5 februari in Podium Bloos, Breda. 39graden

 

erfgoed

 • Hoewel ze goed zijn beschermd, staan werelderfgoederen niet los van ruimtelijke en economische ontwikkelingen. Hoe maak je werelderfgoed toekomstbestendig in een continu veranderend landschap? De publicatie Werken aan werelderfgoed geeft inspirerende voorbeelden en praktische aanbevelingen. Cultureel Erfgoed
 • In het kader van de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed werd begin 2016 het project Adopteer een Kerk gelanceerd, een samenwerking van o.m. BOEi en de  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De lessen uit die praktijk hebben geleid tot tien geboden bij het (tijdelijk) herbestemmen van een kerkgebouw, een handreiking gebaseerd op de persoonlijke ervaringen en tips van de deelnemende initiatiefnemers. Erfgoedstem
 • De Ploeg in Bergeijk is een van de pareltjes van de Nederlandse architectuur. De fabriek werd in 1958 door Rietveld gemaakt voor de weverij die sinds de oprichting in 1932 een behoorlijk progressieve inslag had. Tuinarchitect Mien Ruijs werd gevraagd een groot park aan te leggen. De buitenkant van het gebouw is gerestaureerd. Binnen zijn zaken aangepast aan de bedrijfsprocessen van Bruns, de huidige eigenaar, een bedrijf dat tentoonstellingen bouwt. Omroep Brabant
 • Op 13 februari vindt in de Openbare Bibliotheek van Amsterdam een middag plaats over de studie van het boek als voorwerp uit het verleden, niet om de tekst maar om de materiële verschijningsvorm. Boek-archeologisch onderzoek doen betekent heel precies kijken naar hoe een boek gemaakt is, welke materialen gebruikt zijn, of er oude reparaties zijn en andere gebruikssporen, en gaat vooral ook om het begrijpen en duiden van zulke kenmerken. KNAW
 • In het project DDS Herleeft dat 1 oktober 2016 van start is gegaan zullen de projectpartners; Amsterdam Museum, de Universiteit van Amsterdam, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en Waag Society De Digitale Stad duurzaam archiveren en tentoonstellen. Het project zal De Digitale Stad vooral gebruiken als case study en daarmee een aanpak creëren die voor elk ander interactief digitaal erfgoed gebruikt kan worden. Waag.org

 

bibliotheken

 • Een landelijk bibliotheeksysteem voor Nederland is technisch, bestuurlijk-organisatorisch en financieel haalbaar, concludeert het haalbaarheidsonderzoek naar een collectief bibliotheeksysteem voor de OB-sector. De KB presenteerde de conclusies op 24 januari tijdens de KB-OB bijeenkomst, waar 80 bibliotheekdirecteuren aan deelnamen. KB, VNG
 • Provincies en provinciale ondersteuningsinstellingen (POI’s) hebben bekend gemaakt hoe en wanneer zij gemeenten en lokale bibliotheken willen betrekken bij de uitwerking van de Innovatieagenda in actieagenda’s. De komende tijd zijn in de meeste provincies bijeenkomsten waar input geleverd kan worden. VNG
 • Het college van Vlissingen wil de bibliotheekvoorziening in de gemeente overdragen aan ZB|Planbureau en Bibliotheek van Zeeland in Middelburg. Forse bezuinigingen hebben er toe geleid dat er een nieuwe huisvestiging gezocht moest worden voor de  bibliotheek in Vlissingen. De bibliotheek verhuist naar bioscoop CineCity. Thuisbasis van het festival Film by the Sea, dat boekverfilmingen centraal stelt. Bibliotheekblad, Holland Film Nieuws
 • Vanwege de bezuinigingen vervingen de bibliotheken in Helmond en Eindhoven wijkvestigingen door schoolfilialen. Dat pakt goed uit voor de kinderen: het aantal kinderleden neemt toe en het aantal uitgeleende jeugdboeken groeide fors. Maar steeds minder volwassenen weten de weg naar de bieb te vinden. Algemeen Dagblad
 • Bibliotheek Midden-Brabant lanceert een nieuw initiatief: Places to bieb.  Dat zijn geen vestigingen met vaste openingstijden. Wel boeken, collecties op maat voor dorp of wijk in een bestaande locatie bijvoorbeeld een school of wijkcentrum. Brabants Dagblad, Bibliotheek Midden-Brabant
 • "Gebouw en inrichting is hier echt met de tijd meegegaan bijvoorbeeld. Maar ook wat activiteiten betreft, we proberen alles zoveel mogelijk samen met de gemeenschap te doen." Theek 5 in Oosterhout is een voorbeeld voor andere bibliotheken. Omroep Brabant